ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
1.
Ο τρόπος χρήσης της διαδικτυακά παρεχόμενης υπηρεσίας με το όνομα idravlikos.gr (εφεξής «η Υπηρεσία») θα γίνεται σύμφωνα με τους πιο κάτω όρους χρήσης. Την υπηρεσία παρέχει η επιχείρηση με την επωνυμία «designpark» και τον διακριτικό τίτλο «designpark» (εφεξής «η Επιχείρηση») μέσω του διαδικτυακού τόπου www.idravlikos.gr .

2. Ο διαδικτυακός τόπος idravlikos.gr είναι ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύεται από τον νόμο. Η παρεχόμενη Υπηρεσία και το περιεχόμενο (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: δεδομένα, βάσεις δεδομένων, λογισμικό, φωτογραφίες, video, πληροφορίες, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα) που εμφανίζονται ή είναι διαθέσιμα στους επισκέπτες και τους χρήστες του διαδικτυακού τόπου www.idravlikos.gr, προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση, προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τις διατάξεις περί εμπορικών σημάτων. Η ανάρτησή τους στο δικτυακό τόπο idravlikos.gr δεν ισοδυναμεί με μεταβίβαση, εκχώρηση ή παραχώρηση της άδειας χρήσης τους. Οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, παρουσίαση, προσαρμογή, τροποποίηση, περαιτέρω δημοσίευση, διανομή της Υπηρεσίας ή /και του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου idravlikos.gr με οποιονδήποτε τρόπο, συνολικά ή μερικά, είτε το περιεχόμενο ανήκει στην Επιχείρηση είτε σε τρίτον, απαγορεύεται. Απαγορεύεται, επιπλέον, η τροποποίηση και/ ή η διαγραφή εμπορικών σημάτων ή φωτογραφιών που τυχόν εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο www.idravlikos.gr ή στους χάρτες που περιλαμβάνονται σε αυτόν καθώς τυχόν άλλου υλικού που εμφανίζεται στον διαδικτυακό τόπο και καλύπτεται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Επιχείρησης. Ειδικότερα, σχετικά με τις φωτογραφίες που απεικονίζουν περιοχές της Ελλάδας και που αποστέλλονται από τους χρήστες που έχουν προηγουμένως αποδεχθεί τους όρους χρήσης του δικτυακού αυτού τόπου, ρητά συμφωνείται ότι χορηγούν στην Επιχείρηση μια απλή άδεια χρήσης και συγκεκριμένα ανάρτησης των φωτογραφιών στον διαδικτυακό αυτό τόπο καθώς και οτι δηλώνουν πως αυτές αποτελούν έργο δικό τους ή πως έχουν λάβει την συναίνεση του νομίμου κατόχου τους και δικαιούχου τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων επ’ αυτών για την ανάρτησή τους στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και ότι δεν έχουν παραβιασθεί δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των φωτογραφιών αυτών. Η Επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων επί των ανωτέρω φωτογραφιών, ευθύνη η οποία αναγνωρίζεται ότι ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη που απέστειλε την φωτογραφία.

3. Η Υπηρεσία και το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου παρέχονται «ως έχουν». Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για την διαθεσιμότητα, αρτιότητα, εγκυρότητα, ακρίβεια και πληρότητα των περιλαμβανόμενων στην Υπηρεσία και τον παρόντα διαδικτυακό τόπο πληροφοριών. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τις συνέπειες αποφάσεων των χρηστών που βασίστηκαν σε πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή που είναι ή ήταν διαθέσιμες μέσω αυτού. Ο κάθε χρήστης είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνος για τα μέτρα προστασίας του προσωπικού του εξοπλισμού και λογισμικού από ιούς και κακόβουλο λογισμικό.

4. Η Επιχείρηση δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η Υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη διαρκώς δίχως διακοπές καθώς και ότι θα λειτουργεί χωρίς σφάλματα. Λόγω τεχνικών συνθηκών, τις οποίες δεν μπορεί να επηρεάσει η Επιχείρηση, μπορεί να παρουσιαστούν διακοπές, ειδικότερα σε περίπτωση προσωρινής μη διαθεσιμότητας του Διαδικτύου ή του διαδικτυακού τόπου, καθώς και προσωρινής διακοπής της Υπηρεσίας. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που η επιχείρηση προβεί σε εργασίες συντήρησης και επικαιροποίησης του διαδικτυακού τόπου ή της Υπηρεσίας. Ο χρήστης δηλώνει ότι είναι σύμφωνος με τέτοιες διακοπές, οι οποίες κατά το δυνατόν θα λαμβάνουν χώρα εκτός του συνήθους ωραρίου εργασίας και κατά το δυνατόν θα δηλώνονται έγκαιρα ενώ θα γίνεται προσπάθεια να περιοριστούν οι σχετικές αρνητικές επιδράσεις σε εύλογο βαθμό. Ο χρήστης συνομολογεί ότι μία τέτοια προσωρινή μη διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας δεν αποτελεί ελάττωμα αυτής. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρηστής εξαιτίας της χρήσης ή / και της μη διαθεσιμότητας της χρήσης της Υπηρεσίας και των πληροφοριών του παρόντος διαδικτυακού τόπου. 

5. Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ή να συμπληρώνει την Υπηρεσία, καθώς και τους παρόντες όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου. Κάθε τροποποίηση θα ανακοινώνεται στον διαδικτυακό τόπο www.idravlikos.gr

6. Η χρήση της Υπηρεσίας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης και των τροποποιήσεών τους.

7. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση διαφοράς που τυχόν ανακύψει σε σχέση με τους παρόντες όρους αρμόδια για την επίλυσή της ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

1. Ο χρήστης της Υπηρεσίας θα έχει την δυνατότητα:
α) να αναζητά στην βάση δεδομένων της Επιχείρησης έναν επαγγελματία υδραυλικό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χρησιμοποιώντας ως λέξεις ‘κλειδιά’ την επωνυμία της επιχείρησης που αναζητά, ή το όνομα του επαγγελματία, ή την έδρα της επιχείρησης, ή του επαγγελματία, πληκτρολογώντας τον νομό, ή την περιοχή, ή την οδό της έδρας.
β) να εντοπίζει στον χάρτη που εμφανίζεται στον διαδικτυακό τόπο πού ακριβώς βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης ή του επαγγελματία που αναζητά, τον τρόπο να μεταβεί σε αυτή, καθώς και διάφορα άλλα σημεία ενδιαφέροντος κοντά στην έδρα της επιχείρησης ή του επαγγελματία.
γ) εάν διατηρεί επιχείρηση υδραυλικών να προωθεί στην Επιχείρηση τα δικά του στοιχεία (ειδικότερα επωνυμία ή όνομα, είδος και έδρα επιχείρησης) εφόσον επιθυμεί να συμπεριληφθεί κι αυτός μεταξύ των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών που περιλαμβάνονται στην βάση δεδομένων της Επιχείρησης.

2. Ο χρήστης της Υπηρεσίας και του διαδικτυακού τόπου www.idravlikos.gr διατηρεί την ευθύνη πρόσβασης στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και την Υπηρεσία και υποχρεούται να χρησιμοποιεί αυτούς για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη. Γίνεται ρητά αποδεκτό ότι απαγορεύεται στους χρήστες της Υπηρεσίας να χρησιμοποιούν τεχνικά μέσα για να έχουν πρόσβαση στην βάση δεδομένων του διαδικτυακού τόπου www.idravlikos.gr. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται να γίνεται χρήση λογισμικού για την αυτοματοποιημένη άντληση δεδομένων για προσωπική ή επαγγελματική χρήση.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
1. Η Υπηρεσία που παρέχεται μέσω του διαδικτυακού τόπου www.idravlikos.gr, καθώς και τυχόν χάρτες, φωτογραφίες, video κλπ περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε αυτόν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για προσωπική, μη επαγγελματική χρήση. Οποιαδήποτε άλλη εμπορική χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου απαγορεύεται.

2. Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στην βάση δεδομένων της Επιχείρησης με τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες θα τύχουν επεξεργασίας σύμφωνα με την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (ν. 2472/1997 και 3471/2006 όπως εκάστοτε ισχύουν). Eνδεικτικά και όχι περιοριστικά συλλέγονται, καταχωρούνται, οργανώνονται, αποθηκεύονται με σκοπό την παροχή της Υπηρεσίας. Η χρήση της Υπηρεσίας από αυτούς τους χρήστες συνεπάγεται την εκ μέρους τους παροχή συναίνεσης προς την Επιχείρηση για την επεξεργασία των δεδομένων τους στο πλαίσιο παροχής της Υπηρεσίας.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι τιμές των πακέτων διάθεσης διαφημιστικού χώρου της ιστοσελίδας "idravlikos.gr" αναρτώνται στην ιστοσελίδα, καθώς επίσης και οι τιμές όποιων νέων υπηρε΄σιών ενταχθούν σε αυτή. Οι προσφορές ή εκπτώσεις μπορούν να χορηγηθούν κατόπιν κατ΄ιδίαν συννενόησης με τους πελάτες και διαφοροποιούν τις τιμές που αναγράφονται στην ιστοσελίδα. Δύναται δε η υπηρεσία να διαθέτει δωρεάν διαφημιστικό χώρο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χορηγώντας τα απαραίτητα μηδενικά τιμολόγια, προκειμένου να διαφημίσει την υπηρεσία.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
Τo idravlikos.gr μπορεί να περιλαμβάνει links ("συνδέσμους") προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι να ελέγχονται από τρίτους φορείς. Οι σύνδεσμοι παρέχονται προς διευκόλυνση των χρηστών και η συμπερίληψή τους δεν συνεπάγεται ότι η Επιχείρηση υποστηρίζει τις σχετικές ιστοσελίδες ή αποδέχεται το περιεχόμενο τους. Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να χρησιμοποιήσει αυτούς τους συνδέσμους θα πρέπει να γνωρίζει ότι απομακρύνεται από την ιστοσελίδα της Επιχείρησης και ότι η Επιχείρηση δεν έχει κανένα έλεγχο στις ιστοσελίδες τρίτων. Επομένως, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Επιχείρηση για το περιεχόμενό των διαδικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι, για την προστασία του απορρήτου των πληροφοριών που ο χρήστης παρέχει κατά την επίσκεψη του σε ιστοσελίδες τρίτων, ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί. Οι παρόντες όροι δεν ισχύουν για τις ιστοσελίδες τρίτων. Ο χρήστης θα πρέπει να ενεργεί με προσοχή και να ενημερώνεται για την πολιτική τήρησης του απορρήτου των ιστοσελίδων τρίτων που επισκέπτεται.

COOKIES
Η Επιχείρηση (η ίδια ή/και σε συνεργασία με τρίτες επιχειρήσεις εξειδικευμένες προς τούτο) συλλέγει πληροφορίες για την επισκεψιμότητα του παρόντος διαδικτυακού τόπου με σκοπό την καταμέτρηση των επισκεπτών, την εξαγωγή στατιστικών και την βελτίωση της λειτουργικότητας του, ενδεικτικά μέσω της χρήσης cookies, web beacons κλπ. Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επίσκεψής στον παρόντα διαδικτυακό τόπο οι σελίδες τις οποίες ο χρήστης επισκέπτεται, μαζί με τα cookies που αυτές τυχόν περιέχουν ενδέχεται να «φορτώνονται» στον υπολογιστή του χρήστη. Τα cookies είναι κείμενα-αρχεία μέσω των οποίων ο server αναγνωρίζει τον υπολογιστή του επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου. Τα cookies αυτά αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη μόνο προκειμένου να επιτευχθεί η διενέργεια ή η διευκόλυνση της διαβίβασης της επικοινωνίας μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή όταν αυτό είναι αναγκαίο για την παροχή υπηρεσίας την οποία ο χρήστης έχει ζητήσει. Ο χρήστης της Υπηρεσίας μπορεί να ρυθμίσει τον περιηγητή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου idravlikos.gr είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμιά περίπτωση. Οι χρήστες μπορούν να συνδέονται στον σύνδεσμο http://www.nielsen-netratings.com/privacy/sitecensus.htm για περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιεί η Επιχείρηση υπηρεσίες τρίτων για τη συλλογή και χρήση πληροφοριών για αυτόν τον διαδικτυακό τόπο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την Επιχείρηση στο τηλέφωνο 215 215 7696. ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@idravlikos.gr ή με φαξ στον αριθμό 215 215 7696. Μέσω των ανωτέρω τρόπων επικοινωνίας ο χρήστης μπορεί επίσης να επιβεβαιώνει τα προσωπικά του δεδομένα που διατηρεί η Επιχείρηση στα πληροφοριακά της συστήματα, να ζητάει την διόρθωση, την αλλαγή ή την διαγραφή αυτών. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να διαγραφεί από την βάση δεδομένων που τηρεί η Επιχείρηση θα πρέπει να αποστείλει ενυπόγραφη δήλωση διαγραφής του από το πληροφοριακό σύστημα της Επιχείρησης στο φαξ 215 215 7696. ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@idravlikos.gr. . Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή η Επιχείρηση δεν παραλάβει βεβαιωμένα την ενυπόγραφη δήλωση του χρήστη για διαγραφή του από το πληροφοριακό της σύστημα, διατηρεί το δικαίωμα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του χρήστη στο πλαίσιο παροχής της Υπηρεσίας και αποστολής προωθητικών μηνυμάτων.
Basic Profile
€ 19.90 το χρόνο

Όνομα ή Επωνυμία
Διεύθυνση
Τηλέφωνα
Εργασίες
Περιοχές Εξυπηρέτησης

Professional Profile
€ 39.90 το χρόνο

Όνομα ή Επωνυμία
Διεύθυνση
Τηλέφωνα
Εργασίες
Περιοχές Εξυπηρέτησης
Email
Λογότυπο
Χάρτης
Σύνδεσμος στην ιστοσελίδα σας
Προτεραιότητα στις περιοχές
που εξυπηρετείτε σε σχέση
με το basic
6 Φωτογραφίες

Golden Profile
€ 69.90 το χρόνο

Όνομα ή Επωνυμία
Διεύθυνση
Τηλέφωνα
Εργασίες
Περιοχές Εξυπηρέτησης
Email
Λογότυπο
Χάρτης
Σύνδεσμος στην ιστοσελίδα σας
Προτεραιότητα στις περιοχές
που εξυπηρετείτε σε σχέση
με το professional και το basic
10 Φωτογραφίες
Βίντεο
Περιγραφή Εργασιών
Ωράριο λειτουργίας


Basic Profile
€ 19.90 το χρόνο
Εργασίες  (Επιλέξτε παρακάτω της εργασίες που αναλαμβάνετε)


Professional Profile
€ 39.90 το χρόνοΕργασίες  (Επιλέξτε παρακάτω της εργασίες που αναλαμβάνετε)
Προτιμήστε μια φωτογραφία που να φένεται καθαρά το πρόσωπό σας ή εναλλακτικά το λογότυπο σας.
Επιλέξτε τύπο αρχείου JPG, PNG, GIF μέγιστης διάστασης 100 x 100 pixels και μεγέθους μέχρι 500 kb
Επιλέξτε τύπο αρχείου JPG, PNG, GIF μεγέθους μέχρι 500 kb


Επιλέξτε τύπο αρχείου JPG, PNG, GIF μεγέθους μέχρι 500 kb
Επιλέξτε τύπο αρχείου JPG, PNG, GIF μεγέθους μέχρι 500 kb


Επιλέξτε τύπο αρχείου JPG, PNG, GIF μεγέθους μέχρι 500 kb
Επιλέξτε τύπο αρχείου JPG, PNG, GIF μεγέθους μέχρι 500 kb


Επιλέξτε τύπο αρχείου JPG, PNG, GIF μεγέθους μέχρι 500 kb


Golden Profile
€ 69.90 το χρόνο


ΑπόΈως
Δευτέρα

Τρίτη

Τεταρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

Εργασίες  (Επιλέξτε παρακάτω της εργασίες που αναλαμβάνετε)
Προτιμήστε μια φωτογραφία που να φένεται καθαρά το πρόσωπό σας ή εναλλακτικά το λογότυπο σας.
Επιλέξτε τύπο αρχείου JPG, PNG, GIF μέγιστης διάστασης 100 x 100 pixels και μεγέθους μέχρι 500 kb


Επιλέξτε τύπο αρχείου JPG, PNG, GIF μεγέθους μέχρι 500 kb


Επιλέξτε τύπο αρχείου JPG, PNG, GIF μεγέθους μέχρι 500 kb
Επιλέξτε τύπο αρχείου JPG, PNG, GIF μεγέθους μέχρι 500 kb


Επιλέξτε τύπο αρχείου JPG, PNG, GIF μεγέθους μέχρι 500 kb
Επιλέξτε τύπο αρχείου JPG, PNG, GIF μεγέθους μέχρι 500 kb


Επιλέξτε τύπο αρχείου JPG, PNG, GIF μεγέθους μέχρι 500 kb
Επιλέξτε τύπο αρχείου JPG, PNG, GIF μεγέθους μέχρι 500 kb


Επιλέξτε τύπο αρχείου JPG, PNG, GIF μεγέθους μέχρι 500 kb
Επιλέξτε τύπο αρχείου JPG, PNG, GIF μεγέθους μέχρι 500 kb


Επιλέξτε τύπο αρχείου JPG, PNG, GIF μεγέθους μέχρι 500 kbΠροσθήκη Βίντεο:  (Εισάγεται το URL του βίντεο που θέλετε να προβάλετε)